GDPR

GDPR 2018-10-12T11:41:58+00:00

Zásady spracovávania osobných údajov

Spracovanie a ochrana Vašich osobných údajov sú pre nás veľmi dôležité. V súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) ako aj zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vám týmto poskytujeme informácie aké Vaše osobné údaje spracovávame, z akým účelom, na akom právnom základe, komu môžu byť údaje poskytnuté a aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním.

Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť eXperTz s.r.o., IČO: 46 228 292, V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 20476/S ako prevádzkovateľ webovej lokality www.expertklub.com.

(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracovávame?

Prevádzkovateľ o Vás, prípadne iných osobách uvedených v kontaktnom formulári, objednávke či prihláške na vzdelávacie aktivity, spracováva iba nevyhnutné osobné údaje potrebné na to, aby sme vám mohli zabezpečiť účasť na vzdelávacích aktivitách, doručiť tovar alebo službu a splniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručenie, telefónne číslo, email, zariadenie v ktorom pracujete, pozícia, na ktorej pracujete.

Na aký účel spracovávame osobné údaje?

  • Na účel identifikácie klienta pri organizácii vzdelávacích aktivít
  • Na účel efektívnej a účinnej prípravy obsahu vzdelávacích aktivít
  • Na účel plnenia zmluvných záväzkov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a slúži na riadne plnenie vzdelávacích aktivít, uzavretie dohody, či dodanie tovaru. Bez týchto údajov nevieme riadne plnenie našich povinností vyplývajúcich z našej činnosti garantovať.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane a budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na riadne splnenie záväzkov oboch strán, Vás a Prevádzkovateľa a na ďalšiu komunikáciu.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovávaním?

Na základe písomnej žiadosti (poštou alebo elektronickými prostriedkami) ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba môže požiadať aj o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť iba za predpokladu, že dotknutá osoba hodnoverne preukáže svoju totožnosť.

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo emailom na adresu: info@expertklub.com

Ako spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v elektronickej podobe. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom účinnosti Nariadenia, t.j. dňom 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracovávania osobných údajov u Prevádzkovateľa.

eXperTz s.r.o.

V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen

Mobile: +421 948 161 461

Web: http://www.expertklub.com