ETICKÝ KÓDEX

EtickyKodex 2018-10-02T12:04:33+00:00

Etický kódex “expertklubu”

Úvod

expertklub sa zaviazal vytvárať produkt osobitne pre HORECA segment. Zakladatelia expertklubu zastávajú názor, že tento segment si vyžaduje osobitný prístup, postoje a postupy, ktoré zohľadňujú špecifiká tohto odvetvia. expertklub je určený predovšetkým pre manažérov zariadení HORECA a vychádza z presvedčenia, že kvalita práce manažérov ovplyvňuje prístup, odbornosť a motiváciu všetkých zamestnancov daného zariadenia HORECA a tým aj kvalitu poskytovanej služby.

Produkt expertklubu je navrhnutý tak, aby poskytoval vhodné formy osobnostného rozvoja manažérov HORECA s cieľom rozvoja lídrovských schopností týchto dôležitých ľudí v každom HORECA zariadení. expertklub zdôrazňuje potrebu rozvoja lídrov tomto špecifickom odbore a lídrov pokladá za tých, ktorí vedia priniesť do tímov vášeň, nadšenie a radosť.

Etický kódex definuje normy správania a chovania zakladateľov smerom k zákazníkom a smerom k sebe samým, voči potenciálnym kolegom, sympatizantom a širokej verejnosti.

Časť I.: Definície

 • Zakladatelia expertklubu sú Lucia a Igor Kazdovci, Ivana Havranová. Spojila ich vášeň pre segment HORECA, viera v potenciál ľudí a radosť hľadať cesty ako veci robiť správne.
 • Objednávateľ je zákazník expertklubu, ktorý vstúpi do obchodného vzťahu so zakladateľmi expertklubu.
 • Manažér je zamestnanec alebo živnostník, ktorý je v pracovno-právnom alebo obchodnom vzťahu s Objednávateľom a pre ktorého Objednávateľ zabezpečí produkt expertklubu.
 • Člen expertklubu je každý, kto sa rozhodne vstúpiť do členského vzťahu s expertklubom podľa podmienok k tomu definovaných.
 • Sympatizant expertklubu môže byť ktokoľvek, koho problematika HORECA, vzdelávania a rozvoja lídrov zaujíma, ale ktorý zatiaľ nevstúpil do obchodného vzťahu s expertklubom.
 • HORECA segment je skratkou pre segment hotely-reštaurácie-catering použivanou pre označovanie odvetvia, ktoré poskytuje ubytovacie a gastronomické služby prípadne iné služby priamo s tým spojené.
 • Produkt je vzdelávací, kontinuálny program vytvorený zakladateľmi expertklubu tak, aby prinášal trvalo udržateľné výsledky.
 • Workshop je jedna z foriem vzdelávania v rámci vzdelávacieho, kontinuálneho programu vedená lektorom pre účastníkov programu.
 • Kondičné Individuálne Stretnutia (K.I.S) je jedna z foriem vzdelávania v rámci kontinuálneho programu vedená certifikovaným koučom individuálne pre účastníka programu. Stretnutia môžu byť vo forme tieňovania, mentoringu s prvkami koučingu alebo vo forme koučingu podľa potrieb účastníka.
 • Tieňovanie je jedna z foriem vzdelávania v rámci kontinuálneho programu vedená lektorom alebo certifikovaným koučom individuálne pre účastníka programu. Tieňovanie je pozorovanie účastníka v konkrétnej situácii s cieľom odpozorovať s účastníkom vopred dohodnuté kritické premenné (vzorce správania) za účelom následnej konzultácie s účastníkom programu.
 • Koučing je špecifická forma vedenia rozhovoru medzi koučom a účastníkom programu. Koučing je vytvorenie prostredia partnerstva medzi koučom a koučovaným v jeho tvorivom a učiacom sa procese. Vedenie koučingu má byť inšpiráciou k maximálnemu dosiahnutiu osobného a profesného potenciálu.
 • Členská zóna je online priestorom na expertklub.com pre účastníkov programu, ktorí vstúpia do špecializovaného programu pre rozvoj lídrovských zručností podľa definovaných pravidiel.

 

Časť II: Štandardy konania expertklubu smerom k zákazníkom

Zakladatelia expertklubu:

 • Poskytujú v písomných i slovných vyjadreniach svojim zákazníkom presné, zrozumiteľné a pravdivé postupy, ktoré môžu v rámci svojej činnosti ponúknuť s jasnou a zrozumiteľnou cenotvorbou.
 • Pravdivo uvádzajú svoju kvalifikáciu, odbornosť, skúsenosti prípadne odborný výcvik, certifikáty.
 • Rešpektujú a oceňujú príspevky svojich zákazníkov a za vlastné vydávajú len tie materiály, ktoré samy vytvorili.
 • S členmi a sympatizantami expertklubu komunikujú s cieľom venovať HORECA segmentu profesionálnu hrdosť a dôstojnosť.
 • S verejnosťou komunikujú s cieľom priblížiť verejnosti podstatu pozícií čašník, kuchár, chyžná, recepčná a ostatné profesie v HORECA a zatraktívniť tieto povolania pre mladú generáciu.
 • Produkt expertklubu je založený na aplikácii overených trendov v riadení ľudí úspešných spoločností pri zohľadnení osobitostí tohto odboru.
 • Produkt pre klienta je vytvorený zároveň tak, aby rešpektoval osobitné ciele objednávateľa a smeroval k ich dosiahnutiu.
 • Svojmu zákazníkovi nepredkladajú návrhy, riešenia, ktoré by mohli viesť k nežiadujúcim výsledkom, avšak nemôžu niesť zodpovednosť za aktivity zákazníka, ktoré si zvolí z vlastnej vôle a presvedčenia.
 • Pri svojej činnosti odmietajú akúkoľvek protiprávnu diskrimináciu v pracovných činnostiach vrátane veku, rasy, pohlavia, národnosti, sexuálnej orientácie, náboženstva, národnostného pôvodu alebo zdravotných obmedzení.
 • Všetky záznamy vrátane elektronických súborov, komunikácie, pracovných záznamov vytvorených behom realizácie produktu udržujú, uchovávajú a likvidujú v súlade s platnými zákonmi o ochrane dôvernosti, bezpečnosti a ochrane súkromia.
 • Pri spracovávaní osobných údajov sa riadia platnými zákonami, nariadeniami a dohodami o ochrane osobných údajov.
 • Predchádzajú vedome stretu potencionálnych i skutočných záujmov. V takom prípade otvorene o tom informujú a pokiaľ by stret záujmov mohol nastať, navrhnú ukončenie obchodného vzťahu.

Časť III. Štardardy konania expertklubu k sebe samým

Zakladatelia expertklubu:

 

 • Voči sebe vystupujú ako rovnocenní partneri, majú vyjasnené svoje role, záujmy a obchodné pravidlá spolupráce,
 • Rešpektujú, že produkt expertklub bol vytvorený na základe uplatnenia hodnôt vzájomného zdieľania, dôveryhodnosti, neustáleho osobnostného rastu, tvorivého prístupu, tímovosti, ľudskosti, náročnosti, primeranej ziskovosti, bezpečnosti a nadšenia.
 • V rámci spolupráce sa informujú pravdivo a zrozumiteľne. Konajú tak, aby vzájomne naplnili očakávania a ciele zákazníka a zároveň v súlade s poslaním expertklubu.
 • Každý zo zakladateľov si je vedomý svojej zodpovednosti vyplývajúcej z určenej role a dohôd.
 • Sledujú trendy, vývoj a skutočnosti v HORECA segmente, aby mohli neustále prinášať inovatívny a zmysluplný produkt v súlade s týmto vývojom. Dbajú na svoj odborný a osobnostný rozvoj, sú si vedomí potreby pokračujúceho vzdelávania sa.
 • Ich konanie je definované postojom hľadania a nachádzania možností a reálnych riešení. Vylučujú postoj typu “nedá sa”.
 • Rešpektujú svoje súkromie, iné pracovné aktivity a záujmy, ktoré však nebudú v rozpore s tým, čo vytvárajú v rámci expertklubu. Ctia svoju autenticitu a konajú v súlade s osobnou integritou.

Časť IV: Etický záväzok

Zakladatelia expertklubu berú na vedomie a súhlasia, že budú ctiť svoje etické a právne záväzky voči svojim zákazníkom a voči samým sebe navzájom, voči potenciálnym kolegom voči sympatizantom a  širokej verejnosti.

Zaväzujú sa, že budú jednať v súlade s týmto Etickým kódexom a využívať tu definované štandardy na uplatnenie morálnych a etických pravidiel expertklubu, konať a správať sa v súlade s nimi.

Prijaté Zakladateľmi expertklubu v októbri 2017

eXperTz s.r.o.

V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen

Mobile: +421 948 161 461

Web: http://www.expertklub.com